Hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Samenwerken moet plezierig zijn. Maar het is ook goed om duidelijkheid te hebben over wat we van elkaar mogen verwachten. Daarom hebben we algemene voorwaarden opgesteld.

Algemene voorwaarden

Samenwerken moet plezierig zijn. Maar het is ook goed om duidelijkheid te hebben over wat we van elkaar mogen verwachten. Daarom hebben we algemene voorwaarden opgesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Tekstnet. Je vindt ze hieronder, maar je kunt ze ook downloaden: 

Algemene voorwaarden downloaden (pdf)

Algemene voorwaarden Texperts

Geldig sinds 1 januari 2018

Dit zijn de algemene voorwaarden van Texperts. Ze horen bij de offerte of opdrachtbevestiging die je van ons hebt ontvangen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers.

Als we in deze voorwaarden ‘je’ of 'jij' gebruiken, dan bedoelen we: jou, als opdrachtgever. Gebruiken we ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen we: Texperts.

Texperts is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56 85 61 64.

Over deze voorwaarden

1) Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden gelden voor de offerte die we je gestuurd hebben, voor de overeenkomst die we met elkaar sluiten en voor alle opdrachten die we voor je uitvoeren. Als je met onze offerte akkoord gaat, ga je er ook mee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.

2) Wat gebeurt er als een onderdeel van deze voorwaarden niet meer geldig is?
Als een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld doordat de wet veranderd is, dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. Samen overleggen we dan over een nieuwe afspraak, die het ongeldige onderdeel vervangt. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

3) Wat doen we als iets niet in deze voorwaarden is geregeld?
In deze voorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld. Wil een van ons extra afspraken maken, dan overleggen we hier samen over en leggen we de nieuwe afspraken vast. We zoeken hiervoor aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

4) Wat als u of wij andere afspraken willen maken of andere voorwaarden wil gebruiken?
We kunnen in onze offerte afwijken van specifieke bepalingen in deze algemene voorwaarden. In dat geval zijn die bepalingen niet meer van toepassing en geldt wat in onze offerte staat.

Wilt je zelf afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden of onze offerte? Dan zijn die afspraken pas geldig als we ze per mail of post hebben bevestigd. Inkoopvoorwaarden wijzen we expliciet af. Als we wel op basis van je inkoopvoorwaarden willen werken, zullen we dit altijd schriftelijk bevestigen.

Over het offertetraject

5) Hoe komen we tot een offerte?
Voordat we je een offerte sturen, bieden we je doorgaans eerst een oriënterend gesprek aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Op basis van dit gesprek en de briefing sturen we je een offerte.

Als het eerste gesprek verdergaat dan een kennismaking en een bespreking van je wensen, kunnen we hiervoor kosten in rekening brengen. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen als de kennismaking overgaat in een werkbespreking en we al direct ingaan op mogelijke oplossingen. Stel je prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen of adviezen, dan maken we dat graag. Hiervoor rekenen we ons uurtarief.

6) Wanneer hebben we een overeenkomst?
Er is sprake van een overeenkomst als je ons een schriftelijk akkoord geeft op de offerte en wij de opdracht hebben bevestigd. Dit kan per post of mail.

Heb je ons dit schriftelijke akkoord niet gegeven, maar werk je al wel mee aan de uitvoering van de opdracht of stem je ermee in dat we met onze werkzaamheden starten? Of doe je een aanbetaling? Dan geef je daarmee je akkoord en is de overeenkomst hierdoor tot stand gekomen.

Over de uitvoering van de opdracht

7) Wat kunt u van ons verwachten tijdens de opdracht? 
We doen ons uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en ervoor te zorgen dat ons werk voldoet aan de eisen die je aan een professionele tekstschrijver mag stellen. Daar zorgen we onder andere voor door lid te zijn van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstschrijvers.

Als we voor de opdracht een planning hebben afgesproken, dan is deze indicatief. We streven er altijd naar om ons daaraan te houden. Of dat lukt, is mede afhankelijk van hoe snel je de afgesproken informatie aanlevert en een terugkoppeling geeft op onze concepten.

8) Hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie?
Geef je ons tijdens de opdracht vertrouwelijke informatie, dan behandelen we die ook vertrouwelijk. We vragen je daarom om duidelijk aan te geven welke informatie vertrouwelijk is.

We delen de vertrouwelijke informatie die we van je krijgen alleen met anderen als:

 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven
 • We volgens de wet verplicht zijn de informatie te delen
 • De informatie al publiekelijk bekend is.

Dit geldt ook voor de (concept)teksten die we schrijven, als je hebt aangegeven dat daar vertrouwelijke informatie in staat. We laten deze niet aan anderen lezen, behalve als dit medewerkers van ons eigen bureau zijn.

9) Hoe werken we prettig samen?
We vinden het belangrijk dat de opdracht soepel verloopt. Als iets niet goed loopt, horen we dit graag zo snel mogelijk. Dan proberen we samen tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat we je een concept voorleggen ter goedkeuring. We vragen je dan om zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 15 werkdagen, een terugkoppeling te geven op dit concept. Doe je dit later? Dan kan het zijn dat we ons weer moet inlezen. Als dit meerwerk oplevert, brengen we hiervoor extra uren in rekening.

Geef je na 30 werkdagen geen terugkoppeling op ons concept, ook al hebben we je daaraan herinnerd? Dan geldt de opdracht als geleverd. We brengen je in dat geval de uren in rekening die we tot dan toe hebben gemaakt. Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan brengen we die vaste prijs in rekening.

Over tussentijdse wijzigingen

10) Wat doen we als de opdracht tussentijds wijzigt? 
Onze offerte is gebaseerd op de informatie die je tijdens de briefing hebt gegeven. Heb je bepaalde informatie tijdens de briefing niet vermeld of blijkt tijdens de opdracht dat je wensen toch anders zijn? Dan nemen we contact met je op om dit te bespreken. Het kan zijn dat de opdracht hierdoor zodanig gewijzigd is dat er een andere prijs tegenover staat. In dat geval maken we een nieuwe offerte en gaan we pas aan de slag na je akkoord.

Wil je zelf de opdracht tussentijds wijzigen of uitbreiden? Ook dan maken we na overleg een nieuwe offerte en gaan we na je akkoord aan de slag.

11) Kun je of kunnen wij de opdracht tussentijds beëindigen? 
Je kunt de opdracht tussentijds beëindigen. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • Hebben we op het moment dat je de opdracht beëindigt al een deel van de tekst geschreven of geredigeerd, maar is deze tekst niet af? Dan zijn we niet verplicht om deze tekst te leveren.
 • Je betaalt ons alle uren die we tot de beëindiging van de opdracht hebben gemaakt.
 • Doordat we voor de opdracht uren hebben gereserveerd die nu plotseling wegvallen, is er sprake van gederfde inkomsten. Ter compensatie hiervan kunnen we je vragen om ons een schadevergoeding te betalen van 30% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht. Je bent verplicht om die vergoeding te betalen.
 • Als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden, geldt een opzegtermijn van 14 dagen. In dat geval hoef je geen schadevergoeding te betalen voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Wel betaal je de uren die we tot het moment van beëindiging hebben gemaakt.
 • Voor opdrachten die korter duren dan 3 maanden geldt geen opzegtermijn.

Wij kunnen de opdracht alleen tussentijds beëindigen als het gaat om een opdracht die langer duurt dan 3 maanden. In dat geval geldt voor ons een opzegtermijn van 14 dagen. Je betaalt ons dan de uren die we tot dan toe hebben gemaakt. We leveren je alle teksten die we tot dan toe hebben geschreven, ook al zijn die nog niet af.

12) Kunt u de opdracht intrekken of uitstellen? 
Als we een overeenkomst met je aangaan, reserveren we tijd om de opdracht uit te voeren. Stel je de opdracht vervolgens uit of trek je deze in? En doe je dat binnen 5 werkdagen voordat we aan de opdracht zouden beginnen? Dan kunnen we die uren niet zo snel weer met een andere opdracht invullen. Daarom levert de intrekking of het uitstel ons financieel nadeel op.

Om dat nadeel te beperken spreken we af dat je de opdracht wel mag intrekken of uitstellen, maar dat we je ter compensatie van de gederfde inkomsten een schadevergoeding kunnen vragen. Die schadevergoeding bedraagt 30% van het geoffreerde bedrag. Als we je om deze schadevergoeding vragen, bent je verplicht om die te betalen.

Over de afronding van de opdracht

13) Wie is waarvoor verantwoordelijk?
Als tekstschrijver zijn we verantwoordelijk voor de taalkundige kwaliteit van de tekst. Als opdrachtgever ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid. Controleer daarom altijd of de inhoud van de tekst juist en volledig is of laat dat doen door een inhoudelijk deskundige. Laat je deze controle na of voer je de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor inhoudelijke onvolkomenheden of onjuistheden in de tekst? Dan kunnen we daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Laat je de tekst drukken of printen, dan moet je deze zelf controleren op fouten. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een drukproef vragen. Laat je deze controle na of voer je de controle niet zorgvuldig uit? En zitten er daardoor fouten in de tekst die bij een controle ontdekt hadden kunnen worden? Dan kunnen we daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

14) Wat gebeurt er als we een tekst niet op de afgesproken tijd kunnen leveren?
Het kan gebeuren dat we een tekst niet op de afgesproken tijd kunnen leveren of onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren door omstandigheden buiten onze invloed. Bijvoorbeeld door ernstige ziekte, het overlijden van een naaste, een brand of een natuurramp. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om samen naar een oplossing te zoeken. Mogelijk kunnen we een collega inzetten of alvast een deel van de tekst leveren.

Lukt het niet om een bevredigende oplossing te vinden, dan worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Dit betekent dat we de werkzaamheden uitstellen, maar wel de verplichting houden om ze later uit te voeren. Als deze situatie langer duurt dan 2 maanden, kun je of kunnen wij de overeenkomst beëindigen (ontbinden). Dat doen we met een schriftelijke verklaring. In dat geval betaal je de uren die we tot dan toe hebben gemaakt. Dit hoeft niet als we nog niets hebben opgeleverd of als de teksten die we opleveren niet zelfstandig gebruikt kunnen worden.

15) Tot wanneer kun je klagen als je ontevreden bent?
Als we de definitieve tekst hebben opgeleverd, horen we graag wat je ervan vindt. Ben je niet tevreden over het resultaat, dan vragen we je om dit uiterlijk binnen 20 werkdagen te laten weten (te klagen). We zoeken dan samen naar een oplossing. Horen we binnen 20 werkdagen niets van je, dan betekent dat dat je de tekst hebt geaccepteerd en dat deze geldt als opgeleverd. Je bent dan verplicht om de factuur te betalen.

Over de prijs en de betaling

16) Wat is inbegrepen in de prijs en wanneer is er sprake van meerwerk? 
In de offerte beschrijven we welke werkzaamheden we doen en welke prijs we daarvoor rekenen. Dit kan een vaste prijs zijn of een indicatieve prijs op basis van een inschatting van de uren. In het laatste geval kan het aantal uren dat we daadwerkelijk in rekening brengen, afwijken van de prijs in de offerte. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de opdracht in de praktijk groter blijkt te zijn dan verwacht. Als het om een substantiële overschrijding van de uren gaat, melden we dat tijdig, zodat we eventueel een alternatieve oplossing kunnen zoeken.

Hebben we een vaste prijs afgesproken? Dan geldt die alleen voor de werkzaamheden die we in onze offerte of opdrachtbevestiging hebben beschreven. Vraag je ons om werkzaamheden uit te voeren die niet binnen de prijs vallen, dan laten we je tijdig weten dat we hiervoor extra kosten rekenen. Desgewenst kunnen we daarvoor een aanvullende offerte maken.

17) Wat zijn de regels voor de betaling?
Over de betaling spreken we het volgende af:

 • De betalingstermijn van de facturen is 30 dagen.
 • Ook als je de tekst niet gebruikt, betaal je de factuur.
 • Bij grote opdrachten kunnen we afspreken dat we je een voorschotfactuur sturen. In dat geval hebben we het recht om te wachten met de uitvoering van de opdracht, totdat je het voorschot betaald hebt.
 • Als je niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De incassokosten bedragen:
  • Over de eerste € 2.500: 15% van het factuurbedrag (met een minimum van € 40)
  • Over de volgende € 2.500: 10% van het factuurbedrag
  • Over de volgende € 5.000: 5% van het factuurbedrag
  • Over alle bedragen daarboven: 1% van het factuurbedrag.
 • De incassokasten kunnen maximaal € 6.775 bedragen

Over mogelijke conflicten en aansprakelijkheid 

18) Wat doen we als we een conflict hebben?
Als we onverhoopt een conflict hebben, heeft het altijd onze voorkeur om dit onderling op te lossen. Alleen als dit niet lukt, leggen we het conflict voor aan de bevoegde rechter. Behalve als de wet iets anders voorschrijft, is dit altijd een rechter in het arrondissement waar wij met ons bedrijf gevestigd zijn. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

19) Wat moet u doen als u ons aansprakelijk wilt stellen voor schade?
Het kan zijn dat je ons aansprakelijk wil stellen voor schade. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn die je hebt geleden doordat we onze verplichtingen uit de overeenkomst niet zijn nagekomen. Maar het kan ook schade zijn die op een ander manier is ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Mocht je ons voor schade aansprakelijk willen stellen, dan gelden de volgende regels:

 • Om ons aansprakelijk te stellen voor het niet of onvoldoende nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst, moet je ons een schriftelijk bericht (ingebrekestelling) sturen. Daarin moet je met voldoende argumenten beschrijven waarvoor je ons aansprakelijk stelt. Ook moet je ons een redelijke termijn geven om op dit bericht te reageren, of om eventuele schade te verminderen of op te lossen. Wat een redelijke termijn is, hangt van de specifieke situatie af.
 • Als we aansprakelijk zijn voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag. Dit maximale bedrag is gelijk aan het bedrag dat we voor de opdracht hebben geoffreerd, exclusief btw. Hebben we geen vaste prijs geoffreerd, maar een indicatief bedrag op basis van de inschatting van de uren? Dan geldt dit indicatieve bedrag als maximum.
 • Als we voor aansprakelijkheid verzekerd zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.
 • We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. Deze schade sluiten we expliciet uit.
 • De beperking van aansprakelijkheid geldt niet als we de schade opzettelijk hebben veroorzaakt of als de schade is ontstaan doordat we bewust roekeloos hebben gehandeld.

Over het intellectueel eigendom 

20) Wat mag je met onze teksten doen? 
Als we een tekst geschreven hebben, bezitten we de intellectuele-eigendomsrechten op deze tekst, zoals de auteursrechten. We dragen deze rechten aan je over, zodra je de volledige factuur betaald hebt. Dit betekent dat je vanaf dat moment vrij bent om de tekst voor elk gewenst doel en medium te gebruiken. Als dat nodig is, werken we aan de overdracht van onze auteursrechten mee door een akte van overdracht te ondertekenen.

Redigeren of herschrijven we een tekst voor je? Dan bezit je de auteursrechten hierop al meteen bij aanvang van de opdracht. Je bent vrij om deze tekst naar je eigen wensen te gebruiken.

21) Moet je onze naam vermelden?
Je bent niet verplicht om onze naam bij de tekst te vermelden, behalve als we dit expliciet in de offerte hebben opgeschreven. In het laatste geval moet je onze naam wel vermelden: Texperts.

22) Wat kunnen we doen als je de tekst sterk wijzigt? 
Heb je de tekst ingrijpend gewijzigd en kunnen we hierdoor niet meer achter de tekst staan? Dan kunnen we van je vragen om in geen geval onze naam bij de tekst te vermelden. Je blijft dan wel verplicht om onze factuur te betalen.

Tot slot

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch (0412 – 69 18 25) en per e-mail (info@texperts.nl).

We kijken uit naar een prettige samenwerking!